Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni | Takım Dolabı-Çalışma Tezgahı-Endüstriyel Malzeme Dolapları

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Star Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

 

İşbu çağrı merkezi görüşmeleri esnasında tarafınızdan elde edilecek kişisel veri niteliğindeki ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Star Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile, Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan ilgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin politika stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde ve veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere, yönetim kurulumuza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızın bulunduğunu bildirmek isteriz.

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınıza il ilgili olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari unsurları içerir talep dilekçenizi ıslak imzalı olarak bizzat Selimpaşa Sanayi Sitesi 5007.Sok. No:25 Silivri/İstanbul  teslim edebilir, e-imzalı olarak Star Çelik’e ait   starcelik@hs01.kep.tr  KEP adresi üzerinden iletebilir veya Star Çelik  veri tabanında kayıtlı eposta adresiniz üzerinden star@starcelik.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 


KEP adresinin yazılmasını rica ederiz.

Teyit etmenizi rica ederiz.